Krnovská nemocnice
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace Příspěvková organizace Moravskoslzeského kraje

Žádost o pořízení opisů, výpisů a kopií ze zdravotnické dokumentace

Pacient/zákonný zástupce má právo

a) na poskytnutí veškerých informací týkajících se jeho osoby, a to ze zdravotnické dokumentace, jožož i z jiných zápisů vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu;
b) nahlížet v přítomnosti zdravotnického pracovníka do dokumentů uvedených v bodě a);
c) na pořízení opisů, výpisů nebo kopií dokumentů uvedených v bodě a);
d) určit osobu, která může být informována dle bodu a), b), c);
e) vyslovit zákaz podávání informací jakékoliv osobě;
f) určení osoby a zákazu podávání informací dle bodu d), e), kdykoli odvolat.

Osoba určená pacientem

Pacient na základě plné moci nebo písemného souhlasu určí osobu, která může být informována o jeho zdravotním stavu. Oprávněné osobě lze poskytnout buď veškeré informace shromážděné ve zdravotnické dokumentaci (dále ZD), nebo jen ve vymezeném rozsahu, či pořídit opisy, výpisy a kopie ze ZD.

Osoba blízká má právo

  • na informace o zdravotním stavu pacienta, který zemřel, příčinách úmrtí a výsledků pitvy (byla-li provedena), nahlížet do ZD v přítomnosti zdravotnického pracovníka ať už celé dokumentace, části nebo pořízení výpisů, opisů nebo kopií, neurčil-li za svého života pacient jinak;
  • na informace i když pacient za svého života vyslovil zákaz na poskytování informací o svém zdravotním stavu, včetně práva nahlížet do ZD v přítomnosti zdravotnického pracovníka nebo jiných zápisů vztahujících se ke zdravotnímu stavu pacienta, právo pořizovat z nich výpisy, opisy nebo kopie, pokud je to v zájmu ochrany jejich zdraví a ochrany dalších osob, a to v rozsahu nezbytně nutném pro ochranu zdraví;
  • na informace, pokud jde o pacienta, který s ohledem na svůj zdravotní stav nemůže určit osoby, které mohou být o jeho zdravotním stavu informovány, mají však právo na aktuální informace o zdravotním stavu, mají právo nahlížet do ZD a na pořízení výpisů, opisů a kopií

 

Komu nemohou být poskytnuty informace:

Zákonný zástupce, pěstoun

  • Na základě údajů ve ZD o nezletilém pacientovi, z nichž lze vyvodit podezření na zneužívání, nebo týrání, ohrožování jeho zdravého vývoje, popřípadě jiné závažné porušení rodičovské zodpovědnosti.
  • Na žádost nezletilého pacienta, který s ohledem na věk a stupeň rozumové vyspělosti je schopen sám si utvářet své názory, lze přístup do ZD omezit pouze ve vztahu k údajům uvedených v bodě 1.

Jak postupovat:

Právo na nahlížení do zdravotnické dokumentace a na pořizování kopií z ní upravuje zákon č. 372/2011 Sb., §65.

  1. Pacient osobně: vyplní „Žádost o pořízení výpisů, opisů nebo kopií ze zdravotnické dokumentace“ a předloží doklad totožnosti (OP, pas).
  2. Osoba blízká: vyplní „Žádost o pořízení výpisů, opisů nebo kopií ze zdravotnické dokumentace", předloží doklad totožnosti (OP, pas) a čestné prohlášení o pravdivosti údajů.
  3. Jiná osoba určená pacientem: vyplní „Žádost o pořízení výpisů, opisů nebo kopií ze zdravotnické dokumentace", předloží doklad totožnosti (OP, pas) a úředně ověřenou plnou moc pacienta.

Plná moc ani čestné prohlášení není požadováno pouze v případě osoby, kterou pacient uvedl ve zdravotnické dokumentaci jako kontaktní osobu.

Za zhotovení kopií či výpisů ze zdravotnické dokumentace je požadována úhrada ve výši nákladů spojených s jejich pořízením a řídí se dle ceníku. (str. 13)

Pořízení výpisů nebo kopií zdravotnické dokumentace nebo jiných zápisů vztahujících se ke zdravotnímu stavu pacienta zajišťuje zdravotnické zařízení v zákonné lhůtě 30 dnů od obdržení žádosti.

Kopie, výpisy nebo opisy ze ZD poskytujeme pouze osobám starším 18 let.

Kontaktní osoba pro vyřizování žádostí:

Elen Mičíková
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov
I.P.Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem
794 01 Krnov 
Tel. 554 690 116
e-mail: micikova.elen@szzkrnov.cz

 

Hlasuj v anketě
nejlepší nemocnice
roku 2024