Krnovská nemocnice
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace Příspěvková organizace Moravskoslzeského kraje

Vnitřní řád nemocnice

Vítáme Vás v našem zdravotnickém zařízení a děkujeme za důvěru, kterou jste nám projevili svým pobytem v naší nemocnici. Chtěli bychom prací našich odborníků, specialistů, lékařů, sester a ostatního personálu přispět k dosažení a  upevnění nejcennější lidské hodnoty – Vašeho zdraví. Záleží však i na Vás a Vašem přístupu k léčbě a respektování vnitřního řádu nemocnice.

 1. Při vstupu do jakékoli ambulance SZZ Krnov předložte průkaz Vaší zdravotní pojišťovny, která hradí náklady spojené s Vaší léčbou. Samoplátcům vystavíme účet na úhradu péče.
 2. Pro přijetí na lůžkové oddělení doporučujeme vzít si s sebou:
 • průkaz zdravotní pojišťovny;
 • občanský průkaz;
 • další zdravotní průkazy, např. diabetický;
 • doporučení k ošetření a výsledky předchozích vyšetření od praktického, či odborného lékaře (pokud máte k dispozici);
 • doklad o pracovní neschopnosti;
 • peníze na úhradu regulačních poplatků spojených s pobytem v nemocnici;
 • přehled všech léků, které trvale užíváte;

dále

 • základní hygienické potřeby;
 • noční košili či pyžamo, župan - pokud je nemáte k dispozici, dostanete prádlo ústavní.
 1. Po dobu Vašeho pobytu v nemocnici o Vás bude pečovat tým složený z lékařů, sester a ostatních zdravotnických pracovníků. Tento tým je vedený lékařem, který určuje dle pokynů primáře oddělení léčebný a diagnostický postup. Nelékařský personál pracuje pod vedením vrchní nebo vedoucí sestry. V případě dotazů a nejasností k Vaší léčbě v průběhu hospitalizace se na zdravotnický personál můžete s důvěrou obrátit.

 

PŘÍJEM NA ODDĚLENÍ:

 1. Po příchodu na lůžkové oddělení se vás ujme zdravotnický personál, přidělí vám pokoj, lůžko a seznámí Vás s provozem oddělení.
 2. Civilní oděv si uschováte do skříně na pokoji. Sestra Vám zapůjčí klíč, který jí po ukončení hospitalizace vrátíte. Výjimkou jsou jednotky intenzivní péče, ARO oddělení a následná péče – zde Vám sestra uschová oděv v šatně.
 3. Přijímací sestra s Vámi provede vstupní pohovor, poté Vám na zápěstí připevní identifikační náramek s osobními údaji. (Dle zvyklostí oddělení můžete tento IN obdržet již v přijímací ambulanci.) Toto opatření je důležité pro zajištění bezpečnosti při poskytování zdravotních služeb. Identifikační náramek neodkládejte po celou dobu hospitalizace.
 4. Lékař Vás srozumitelně seznámí s individuálním léčebným postupem, plánovaným vyšetřením, případně operací. Společně s lékařem vyplníte formulář „Souhlas s hospitalizací“, ve kterém svým podpisem udělíte souhlas s poskytnutím zdravotních služeb. Ve formuláři máte možnost uvést, kterým osobám mohou být poskytnuty informace o Vašem zdravotním stavu. Rovněž zde můžete vyslovit zákaz podávání informací uvedeným osobám, tento zákaz je možno kdykoli odvolat.
 5. V případě předvídatelného zdravotního stavu, kdy nebudete moci vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytováním zdravotních služeb, je možné mít připraven formulář s tzv.“Dříve vysloveným přáním“, který musí být opatřen Vašim úředně ověřeným podpisem (platnost tohoto formuláře je 5 let). (Zákon č. 372/2011 Sb., §36).
 6. Naše nemocnice je výukovým pracovištěm a v průběhu hospitalizace o Vás mohou pečovat studenti středních zdravotnických škol, nebo vysokých škol. S jejich přítomností při Vaší léčbě máte možnost se vyjádřit ve formuláři „Souhlas s hospitalizací“.
 7. Máte právo být seznámeni se svým zdravotním stavem, možnostech vyšetření a léčby. Současně však máte povinnost pravdivě informovat lékaře o dosavadním vývoji Vašeho zdravotního stavu, infekčních nemocech, alergiích, užívání návykových látek a dalších podstatných skutečnostech. Informujte lékaře o lécích, které pravidelně užíváte, dbejte jeho pokynů a užívejte léky dle ordinace.

 

POBYT NA LŮŽKOVÉM ODDĚLENÍ:

 1. Během hospitalizace máte právo na čistě povlečené lůžko, ale také povinnost udržovat jej čisté. Výměnu ložního prádla provádíme dle potřeby, nejméně však 1 x týdně. Na čistě povlečené lůžko není přípustné sedat a lehat v civilním oblečení. Na pokojích, v koupelnách i v celém areálu nemocnice prosím udržujte pořádek.
 2. Větší peněžní částky, cenné věci a šperky raději do nemocnice nenoste. Doporučujeme Vám větší obnosy peněz event. kreditní karty a vkladní knížky uložit v pokladně nemocnice. Úschovu zprostředkuje sestra, která Vám vystaví potvrzení o úschově. Po předložení tohoto potvrzení Vám budou uložené předměty a částky peněz při odchodu z nemocnice proti podpisu vráceny.
 3. Soukromý přenosný přehrávač, televizor, notebook a jiné elektrospotřebiče můžete na oddělení používat pouze po dohodě s vedoucí sestrou. Spotřebič musí být II. třídy (izolovaný) dle ČSN EN 61140 ed. 2 a jeho příkon nesmí přesáhnout 100W (nabíječky pro telefony, počítače, audio technika), nesmí být poškozen a nesmí být zdrojem jakéhokoliv rušení.
  Za případné škody vzniklé v souvislosti s provozem těchto spotřebičů nesete plnou zodpovědnost. Zároveň vás upozorňujeme, že není v našich možnostech zabezpečit Váš majetek proti zcizení, ztrátě a poškození. Jakýkoliv zdravotnický přístroj má přednost před ostatními zařízeními.
 4. Informujte zdravotníky o všech Vámi trvale užívaných lécích. Bez vědomí personálu sami léky neužívejte.
 5. Součástí léčby může být změna stravovacího opatření (dieta), kterou určuje lékař. Je ve Vašem zájmu dodržování dietního režimu. Zbytky jídel nesmí zůstávat na pokojích. Potraviny označené jménem Vám uschová sestra v čajové kuchyňce v lednici (zde nemáte přístup) a na vyžádání Vám je donese.

 

Podávání stravy:

 • snídaně od 07:15 hod.
 • oběd od 11:30 hod.
 • svačina v 15:00 hod. (diabetici)
 • večeře od 17:00 hod.
 • druhé večeře (jen pro speciální diety) od 21.00 hod.

 

 1. Nemocnice nepřebírá odpovědnost za případné odcizení, kvalitu, trvanlivost hotových jídel a uložených potravin, donesených pacientům nad rámec stanovené diety.
 2. Respektujte zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů v areálu a budovách zdravotnického zařízení, dále používání mobilních telefonů v blízkosti některých přístrojů či provozů. Při telefonování berte ohled na ostatní pacienty.
 3. Klid, ticho a nerušený spánek jsou nezbytnými pomocníky při léčení, proto Vás žádáme, abyste svým chováním nerušili ostatní pacienty.
 • polední klid: 12:30 – 14:00
 • noční klid: 21:00 – 06:30
 1. Návštěvy jsou doporučeny denně:
 • ve všední dny: 15:00 – 16:30
 • v sobotu, v neděli a ve svátek: 13:00 – 16:30

Návštěvy mimo stanovenou dobu povoluje primář, nebo ošetřující lékař.

 1. Před operací, zdravotním výkonem či vyšetřením, Vám bude předložen formulář „Informovaný souhlas s výkonem“. Jedná se o vyjádření Vašeho souhlasu s tím, že jste byl náležitě poučen (o výkonu, alternativách léčby a možných rizicích) a s tím, že určité vyšetření či výkon podstupujete dobrovolně. Provedení zdravotního výkonu můžete odmítnout,
  v tomto případě podepíšete tzv. reverz, který obsahuje poučení o možných následcích neprovedení výkonu.
 2. Během svého pobytu v nemocnici máte možnost využít služeb zdravotně-sociálního pracovníka, kontakt s ním Vám na požádání zprostředkuje staniční sestra oddělení. Zdravotně sociální pracovník Vám pomůže řešit sociální problémy, zajistit Terénní ošetřovatelskou péči, pečovatelskou službu, dovážku obědů a další formy domácí péče.
 3. V případě potřeby duchovních služeb se obraťte na ošetřující personál oddělení, jenž Vám návštěvu duchovního pomůže zajistit.
 4. Jste-li pacient se smyslovým nebo tělesným postižením a využíváte psa se speciálním výcvikem, máte právo na přítomnost svého asistenčního či vodícího psa v našem zdravotnickém zařízení. Předpokladem je dodržování vnitřních pravidel nemocnice pro pobyt takového psa ve zdravotnickém zařízení.
 5. Kdykoli budete požádáni zdravotnickým pracovníkem, máte povinnost, prokázat svou totožnost občanským průkazem (cizinci cestovním dokladem).
 6. Své přání, event. stížnost, nám můžete sdělit prostřednictvím ošetřovatelského personálu nebo zápisem do knih k tomu určených, které jsou uloženy na ošetřovnách oddělení. Závažné připomínky a návrhy sdělte ústní nebo písemnou formou vrchní sestře, primáři oddělení, případně sekretariátu ředitele nemocnice.
 7. V případě požáru, nebo jiné krizové situace, respektujte pokyny personálu.
 8. Závažné porušení vnitřního řádu může vést k předčasnému ukončení hospitalizace.

 

UKONČENÍ HOSPITALIZACE:

 1. Při ukončení hospitalizace odevzdejte všechny zapůjčené předměty, nemocniční prádlo a uhraďte veškeré platby (nadstandardní služby apod.).
 2. Obdržíte propouštěcí zprávu, která obsahuje informace o průběhu léčení, následném režimu, kontrolách apod. Tato zpráva je určena pro praktického případně odborného lékaře.
 3. V případě potřeby budete vybaveni léky na tři dny nebo Vám bude vystaven recept.
 4. Před propuštěním Vás požádáme o vyplnění dotazníku, ve kterém můžete vyjádřit své názory na pobyt a poskytnuté služby v naší nemocnici.

 

INFORMACE O DALŠÍCH SLUŽBÁCH V KRNOVSKÉ NEMOCNICI:

Máte možnost využít z níže uvedené nabídky:

 • nadstandardní pokoje, které jsou zpoplatněny dle ceníku SZZ Krnov
 • řada dalších nadstandardních služeb nehrazených zdravotními pojišťovnami
 • připojení k internetu
 • komerční využití rehabilitačních služeb
 • bufet
 • lékárna

Poradny:

 • Nutriční poradna – zásady správného stravování 554 690 106
 • telefonické poradny na Horké lince kojení – 554 690 416
 • Laktační poradna tel. 603 557 235
 • Centrum léčby závislosti na tabáku 554 690 635.

 

Přejeme Vám příjemný pobyt a brzké uzdravení.

 

Tento domácí řád vstupuje v platnost dne 3. 2. 2021

 

Šárka Tavandzi

náměstkyně pro ošetřovatelskou péči

 

MUDr. Ladislav Václavec, MBA

ředitel SZZ Krnov

Hlasuj v anketě
nejlepší nemocnice
roku 2024