Krnovská nemocnice, stoletá dáma …

1912 - 2012


Rok 1912 - příjezdová cesta k nemocnici není ještě dokončená

Um 1930.jpg
Vila s byty lékařů a správce nemocnice byla postavena v letech 1926-1927

Nemocnice - původní hlavní brána.jpg
Padesátá léta minulého století -
čelní pohled na nemocnici z doby, kdy byla používána hlavní brána naproti vchodu do hlavní budovy…

 Z historie zrodu krnovské nemocnice

  • Abychom se dostali až ke kořenům, z nichž tato nemocnice vzešla, musíme se vrátit nejméně do 19. století. Ovšem vůbec první zmínka o nemocnici v Krnově sahá až do století třináctého. Roku 1281 byl knížetem Mikulášem I. do pozván do Krnova Řád německých rytířů a ten pak zde vybudoval kromě kostela Svatého Ducha i městský špitál.
  • Menší cechy s nižší příjmy neléčily své tovaryše v herbercích, nýbrž v domácí péči. Nemajetní byli ošetřováni ve svých bytech městskými lékaři. Před zřízením městské nemocnice v Krnově byli všichni nemocní bez zázemí převáženi do první městské nemocnice v Opavě.


Starý chorobinec – vlevo hospoda 
,,U Slunce“ - (Gasthaus zur Sonne)

Nemocní nenáležející cechu nebo rodinnému spolku, kteří nemohli být přepraveni do opavské nemocnice, byli umístěni do chorobince na konskripčním čísle 72 (dnes stojí bývalá 3. ZŠ na Opavské ulici).

  • Potřebu soustředění lékařské péče na jedno místo si uvědomoval již krnovský obchodník Karl Jonas, který ve své závěti z 9. 8. 1798 odkázal městu 500 Guldenů w.W. na stavbu městské nemocnice. Jeho příkladu následovala řada dalších měšťanů. Přes všechnu snahu zastupitelů města i spolků byla městská Jonasova nemocnice s kapacitou 12 - 20 lůžek otevřena až 1. 7. 1869 a předána k užívání.

Stadtisches Krankenhaus.jpg
Městská nemocnice otevřená v roce 1869 v konečné podobě. 
Úpravy na zasypání ochranného příkopu ještě nejsou ukončeny.

  • Na zasedání Rady města 15. 4. 1904 byl přijat návrh tehdejšího krnovského starosty Kienela na stavbu nové nemocnice, poněvadž bylo zřejmé, že na rostoucí nároky související s přibývajícím počtem obyvatel dosavadní Městská nemocnice svou kapacitou naprosto nestačí. Konečný projekt nemocnice předložil městský radní a předseda Stavebního výboru Otto Kepert Zastupitelstvu města Krnova na schůzi 24. 5. 1907. Cena dvoupatrové hlavní budovy byla vypočítána na 285 000 korun a infekčního pavilonu na 60 240 K. Od schválení projektu stavby nemocnice v květnu 1907 do přidělení prací v srpnu 1909 uběhlo téměř dva a čtvrt roku. Nyní mohla začít realizace jedné z největších, ale později i nejdražších staveb v majetku města – veřejné nemocnice.

Za stavební vedení stavby nemocnice: 
městský stavební vrchní komisař:
Ing. Franz Jollet v. r.
městský radní:
Otto Kepert v. r.

Na základě žádosti starosty města Krnova Johanna Kienela a z nařízení Slezské zemské vlády ze dne 4. 7. 1912 Z.II-1239/6 svolalo Okresní hejtmanství v Krnově dopisem ze 9. 7. 1912 komisi k provedení kolaudace nemocnice na den 17. 7. 1912. Od 1. 8. 1912 bylo možno zkolaudované budovy používat, lze tedy toto datum považovat za datum otevření veřejné nemocnice. Do hlavní budovy nové nemocnice bylo nejdříve převezeno 12 pacientů z původní Městské nemocnice, pro kterou se brzy vžil název ,,stará nemocnice“. 
Starosta města Johann Kienel na zasedání Městského výboru města Krnova 6. 11. 1912 oznámil, že kníže Johann II. z Liechtensteinu souhlasí s tím, aby nová nemocnice v Krnově nesla jeho jméno. Tak obdržela nová krnovská nemocnice název ,,Fürst Johann II. von und zu Liechtenstein – Krankenhaus der Stadt Jägerndorf (mit Őffentlichkeitsrecht)“, což přeloženo do češtiny zní ,,Knížete Johanna II. z a k Liechtensteinu - nemocnice města Krnova (veřejnoprávní)“. Tento dlouhý a komplikovaný název nesla nemocnice do roku 1918. Po vzniku Československé republiky byl odstraněn, jako všechny symboly Rakousko – Uherska.
„Největším oceněním je však skutečnost, že toto dílo slouží i po sto letech a je základním pilířem, na němž nemocnice vyrostla do nynějších rozměrů. Následujícím generacím architektů a stavitelů slouží zajisté ke cti, že při dalším rozšiřování nemocnice s několikanásobně zvýšenou funkčností s velkou citlivostí zachovali její vznešenou krásu do dnešních dnů.“ (Petr Jollet, vnuk vrchního stavitele Ing. Franz Jolleta)

18 - Direktion des Krankenhauses.JPG19 - Verwaltung - 1938.JPG

Otisk razítka Ředitelství nemocnice města Krnova. Celý název nebyl používán.
Otisk razítka Správy všeobecné 
veřejné nemocnice Krnov 
dvojjazyčný text z roku 1938
Otisk razítka Ředitelství nemocnice města
Krnova - celý název nebyl používán

Tři muži, kteří stáli u zrodu „Nemocnice města Krnova“

Johann Kienel (1854 – 1945) 
Starosta města, který si vytkl za cíl stavbu nemocnice, a toto prosadil.

1 - Johann Kienel.JPG

Kníže Johann II. z Lichtenštejnu (1849 – 1929) 
Věnoval městu pozemek, na kterém byla později nemocnice postavena.

Kníže Johann II.    von Liechtenstein.jpg

Ing. Franz Jollet (1861 – 1931) 
Vrchní stavební rada města Krnova odpovědný za projekt a projektovou dokumentaci nemocnice, jejíž stavbu také řídil.

Ing  F. Jollet - 1929.jpg 
zdroj : Petr Jollet

Z novodobých dějin krnovské nemocnice (1912 – 2012)

Krnovská nemocnice slaví v tomto roce již 100leté výročí od svého založení. Vlastní stavbatrvala 3 roky a do plného provozu byla uvedena začátkem října roku 1912. Celkové náklady včetně vnitřního zařízení dosáhly částky 1,3 mil. Kč.

Nejstarší stavební objekty pro poskytování zdravotní péče pocházející z roku 1909 - 1912 (hlavní budova nemocnice) tvoří dodnes základní část nemocničního objektu. Až po roce 1945 byl areál doplněn o pavilón porodnice a po dalších téměř 50 letech v roce 1994 o dětský lůžkový pavilón.

Krnovská nemocnice v roce 1929
V roce 1962 byla zprovozněna vlastní čistící stanice odpadních vod nemocnice (ČOV). O dvanáct let později 1975 se dostavěl v areálu na I. P. Pavlova internát pro ubytování pracovníků zdravotnického zařízení, čítající 32 jedno a dvoubuněk. V roce 1986 se v "akci Z" vybudovaly nové moderní autodílny, které svého času sloužily pro opravu sanitních vozů pro celý okres. O tři roky dříve rovněž v "akci Z" byla postavena budova ARO-JIP jako přístavba hlavní budovy.
V letech 1987-88 se moderně zrekonstruovala budova patologie.
Nový stravovací provoz je předán do užívání v roce 1989 jako samostatná budova s kapacitou kuchyně 2000 jídel. Nemocnice měla vlastní prádelnu a údržbářské dílny, které zajišťovaly drobné opravy nejen pro nemocnici ale i pro začleněná zařízení.
Dne 1. 7. 1991 vzniklo delimitací OÚNZ Bruntál Sdružené zdravotnické zařízení Krnov (SZZ Krnov) jako rozpočtová organizace, od níž se o rok později (1992) odděluje na dobu téměř deseti let nemocnice Město Albrechtice, a následně v roce 1993 v rámci privatizace také poliklinika.
Oficiální otevření nového dětského lůžkového pavilónu se uskutečnilo v únoru 1994, o rok později je zprovozněn heliport pro přistávání vrtulníků záchranné služby.
V roce 2001 přebírá SZZ Krnov zpět činnost albrechtické nemocnice a o dva roky později také činnost LDN Kunov a LDN Dvorce.
V polovině roku 2001 byla započata několikaletá akce „Rekonstrukce a modernizace operačních sálů a lůžkových pavilónů nemocnice Krnov“, završená po 3 letech výstavbou koridorů, zajišťujících vzájemné komunikační propojení všech důležitých objektů (dětský pavilón, stravovací provoz, gynekologicko-porodnický pavilón s hlavní budovou a operačními sály včetně jednotek intenzívní péče). 
V přístavbové části byl v roce 2004 vybudován centrální a urgentní příjem, v suterénu pak pracoviště chronické bolesti.
Nevyhovující zázemí zařízení s potřebou velkých finančních investic se v roce 2005 zasadily 
o ukončení činnosti v objektu léčebny TRN Žáry a Kojeneckého ústavu v Krnově, o dva roky později také v LDN Kunov a LDN Žáry s následným předáním budov zřizovateli k dalšímu využití. 
Změna působiště se dotkla také onkologického stacionáře, který byl na podzim roku 2007 přesunut z Města Albrechtic do budovy centrálního příjmu v Krnově.
Jako první v Moravskoslezském kraji zahajuje v dubnu 2009 svoji činnost osmilůžková jednotka dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP), sloužící zejména pacientům s poruchami vědomí po mozkových příhodách, meningitidách, po autohaváriích apod. 
V letech 2010 - 2011 proběhla rekonstrukce budov na satelitních pracovištích OOP Dvorce (zateplení objektu s výměnou oken, rekonstrukce kotelny) a nemocnice Město Albrechtice (vybudování evakuačního výtahu a koridoru spojujícího jednotlivé objekty v areálu).
Z důvodu restrukturalizace lůžkového fondu ve zdravotnických zařízeních končí svoji činnost v podzimních měsících roku 2011 plicní léčebna na Ježníku s přemístěním oddělení následné péče TRN a oddělení sociálních lůžek do nemocnice Město Albrechtice.
V dubnu 2011 je slavnostně otevřen nově zrekonstruovaný dětský pavilon s rehabilitačním centrem pro poskytování komplexní rehabilitační péče jak pacientům SZZ Krnov, tak široké veřejnosti v rámci komerčního využití.

Krnovská nemocnice v současnosti

P5050005.JPG

Lze jen stěží uvěřit, že krnovská nemocnice oslaví v srpnu 2012 své již stoleté výročí vzniku. Její uvedení do provozu znamenalo výrazný pokrok v poskytování zdravotní péče nejen pro město a jeho okolí, nýbrž i pro celý region. Od svého vzniku až po dnešní dny byla svědkem osudů mnoha generací, často od jejich zrodu až po dožití… (Petr Jollet)

Dobové fotografie a historické dokumenty poskytl z rodinného archivu pan Petr Jollet.