Krnovská nemocnice
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace Příspěvková organizace Moravskoslzeského kraje

Centrální laboratoř

Centrální laboratoř

Základní informace

 • Centrální laboratoř provádí rutinní i specializovaná vyšetření v mnoha odbornostech pro lůžkovou i ambulantní část nemocnice, pro externí žadatele, včetně samoplátců.
 • Pro potřeby nemocnice zajišťuje nepřetržitý provoz.
 • Členění Centrální laboratoře: 
  • Úsek klinické biochemie
  • Úsek hematologie, imunohematologie a transfuzní služba
  • Úsek imunologie / mikrobiologie
  • Příjem
  • Krevní banka zajišťující transfuzní přípravky pro potřeby nemocnice 24 hodin denně
  • Odběrová místnost
 •  
 • Centrální laboratoř je pracoviště akreditované ČIA, o.p.s. dle normy ČSN EN ISO 15189 v odbornostech (včetně sdílených vyšetření).
 • Možnost odborné praxe při studiu pro zdravotní laboranty, laboratorní asistenty i studenty VŠ přírodovědných oborů.
 • Široké spektrum poskytovaných služeb.
 • Laboratorní vyšetření i pro samoplátce.
 • Laboratorní příručka (viz Dokumenty ke stažení níže)

 

Primář oddělení
Ing. Jakub Ručka
554 690 300 rucka@centlab.cz
Zástupce primáře oddělení
Mgr. Jan Vaverka
Vedoucí laborantka
Marcela Grochowiecová
554 690 308 grochowiecova@centlab.cz
Sekretariát centrální laboratoře
Asistentka primáře
Bc. Renáta Vicherová
Manažer kvality
Vladimíra Gajdošová, BBA
Vedoucí úseku biochemie
Mgr. Jan Vaverka
Zástupce vedoucího úseku biochemie
Mgr. Petra Kofroňová
Vedoucí úseku imunologie/mikrobiologie
Mgr. Lucie Roubalová
Vedoucí úseku hematologie
Mgr. Iva Vykrutová
Zástupce ved. úseku hematologie
Mgr. Petra Suchá
Odborný garant na úseku imunologie/mikrobiologie
Mgr. Miroslav Juřina
Zástupce ved. úseku imunologie/mikrobiologie
Mgr. Jiřina Vašířová
Vedoucí úseku příjem
Šárka Tvrdoňová
Zástupce ved. úseku příjem
Irena Šťastná
Pohotovostní centrála, výsledky
Krevní banka
Odběrová místnost
Odběrová místnost – poliklinika

Více o oddělení

Charakteristika oddělení:

Centrální laboratoř je multioborovou laboratoří. Provádí analýzu mnoha typů biologického materiálu (nejčastěji se jedná o krev, moč, likvor, stolici a další vzorky získané stěry či punkcí). Pro potřeby nemocnice pracuje v urgentním režimu a je k dispozici 24 hodin denně. Pro externí subjekty zajišťuje svoz vzorků každý všední den, v případě potřeby i mimo pravidelné časy a trasy. K zajištění této rozsáhlé služby je nutná souhra všech čtyřiceti pracovníků laboratoře bez ohledu na jejich odbornost či umístění v organizační struktuře.

Laboratoř je umístěna v přízemí hlavní budovy krnovské nemocnice (budova A). Ve stejných prostorách se nachází rovněž Krevní banka a odběrová místnost.

 

Spektrum péče:

Centrální laboratoř tvoří odborné úseky, v jejichž čele stojí odborný garant a  analytik, oba s příslušnou specializací v dané odbornosti, úsek příjmu biologického materiálu a odběrová místnost. Mimo hlavní budovu má Centrální laboratoř ještě detašované pracoviště na Poliklinice, kde se rovněž provádí odběry biologického materiálu.

 

Odborné úseky:

 • Úsek hematologie

Provádí hematologická, cytologická a imunohematologická vyšetření. Nabízí kompletní předtransfuzní vyšetření a široké spektrum metod k vyšetření hemostázy. Součástí úseku je Krevní banka zajišťující dostatečné skladové zásoby transfuzních přípravků zejména pro potřebu operačních oborů nemocnice. Velice úzce spolupracuje s hematologickou ambulancí nemocnice.

 • Úsek biochemie

Zajišťuje vyšetření více než 150 analytů, které klinikům pomáhají s posouzením stavu vnitřního prostředí, humorální imunity a s diagnostikou u diabetologických, kardiovaskulárních, národových
a endokrinních poruch. U celé řady případů pomáhá s diagnostikou akutních, život ohrožujících stavů (CMP, AKS, diabetické koma…), s monitorováním léčby, ať už měřením koncentrace aktivní složky lékových preparátů (typickým příkladem je stanovení hladin antiepileptik), nebo měřením metabolitů, které umí podat informaci o reakci organizmu na průběh léčby (typickým příkladem je sledování nádorových markerů v čase u onkologických pacientů nebo měření hormonů štítné žlázy při jejich suplementaci). V neposlední řadě poskytuje informaci o (nad)užívání alkoholu (měří rovnou obsah alkoholu v krvi nebo posuzuje chronické užívání alkoholu) a drog (toxikologický screening moči).

 • Úsek imunologie/mikrobiologie

Imunologie poskytuje vyšetření z oblasti alergologie (stanovení specifických IgE protilátek proti širokému spektru alergenů), diagnostiky a monitorování účinnosti léčby autoimunitních chorob a potravinových intolerancí. Dále zajišťuje vyšetřování parametrů buněčné imunity metodou průtokové cytometrie.

Mikrobiologie zde využívá metody, které jsou založeny na průkazu antigenů a stanovení protilátek proti mnoha typům bakterií (např. Chlamydia, Borrelia, Helicobacter) a virů (např. hepatitidy, HIV, SARS Cov-2), včetně konfirmačních imunoblotovacích technik.  Používány jsou také metody přímého průkazu infekčních agens při imunofluorescenční mikroskopii. Součástí úseku je i diagnostika střevních parazitů.

 • Příjem

Úsek příjmu je vstupní bránou do laboratoře, přes kterou prochází veškerý biologický materiál zaslaný do laboratoře. Zajišťuje preanalytickou přípravu biologického materiálu k laboratornímu vyšetření, komunikaci s žadateli o laboratorní vyšetření, distribuci výsledků vyšetření žadatelům. Součástí úseku je odběrová místnost zajišťující odběry krve (venózní a kapilární), moči, dále je zde prováděno vyšetření krvácivosti, sedimentace a orálního glukózového tolerančního testu. Kromě odběrů na základě žádanky vystavené lékařem jsou v odběrové místnosti poskytovány i odběry pro samoplátce.

Hlavní odběrová místnost s provozní dobou 6:00 – 14:30 (přestávka 11:30 – 12:00) v pracovních dnech je umístěna v přízemí hlavní budovy nemocnice (A).

Pro zlepšení dostupnosti provozuje CL i odběrovou místnost na poliklinice v Krnově, nám. Hrdinů 8, vchod D (6:00 – 9:00 v pracovních dnech) – pouze pro odběry krve a moči.

 

Bližší informace k nabízeným vyšetřením můžete najít v Laboratorní příručce pro odběry (viz níže Dokumenty ke stažení).

 

Akreditace a vzdělávání: 

Zájemcům z řad studentů umožňuje Centrální laboratoř absolvování odborné praxe v rámci studia, a to nejen pro zdravotní laboranty a laboratorní asistenty, ale i pro studenty VŠ přírodovědných oborů.

Kvalita práce v Centrální laboratoři je pravidelně, minimálně 1x za rok, posuzována národním akreditačním orgánem ČIA, o.p.s. Potvrzením toho, že laboratoř trvale dosahuje požadované kvality dle mezinárodních standardů (norma ČSN EN ISO 15189) je získání osvědčení o akreditaci, jehož držitelem je Centrální laboratoř nepřetržitě od roku 2007. Mimo ČIA patří k hlavním externím posuzovatelům SÚKL, který je zaměřen zejména na činnost Krevní banky

Politika kvality:

Politika kvality Centrální laboratoře (CL) je zaměřena na to, abychom poskytovali výsledky vyšetření dle požadavků zákazníků (žadatelů o vyšetření). Je vydávána z pravomoci primáře CL a je formulována v následujících bodech:

NABÍDKA SLUŽEB

Účelem systému managementu kvality je spokojenost zákazníka s nabídkou poskytovaných vyšetření a se správností a přesností vydávaných výsledků laboratorních vyšetření. Spolupracujeme se zákazníkem od definování požadavků, poskytujeme pokyny související s preanalytickou fází vyšetření (pokyny pro odběry, transport materiálu) až po komunikaci v rámci interpretace výsledků laboratorního vyšetření.

PROHLÁŠENÍ O STANDARDU SLUŽEB LABORATOŘE

Budeme zvyšovat prestiž a utvářet povědomí o centrální laboratoři mezi zákazníky. Zavazujeme se k používání zásad správné laboratorní praxe a uplatňování nejnovějších poznatků při realizaci laboratorních vyšetření. Vysoká úspěšnost v rámci mezilaboratorního porovnávání a externích kontrol kvality je samozřejmostí.

Centrální laboratoř jako součást Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov je bezpečným místem pro jejich pracovníky i jejich hosty. Na pracovišti dbáme na dodržování všech norem a předpisů týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti práce v laboratoři. S informacemi, daty a výsledky pacientů zacházíme s ohledem na jejich bezpečnost, utajení a důvěrnost.

ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI PRACOVNÍKŮ

Máme nastaveny postupy pro neustálé zvyšování odborné způsobilosti pracovníků, kterými vytváříme personálně odborné předpoklady pro hladký chod laboratoře. Pracovníci se zavazují sledovat trendy v oblasti metod laboratorních vyšetření a zavádět do praxe dle doporučení odborných společností a vědeckých poznatků s cílem zvýšení standardu poskytovaných služeb.

ÚČAST VŠECH PRACOVNÍKŮ NA ZLEPŠOVÁNÍ SMK

Všichni pracovníci jsou seznamováni s dokumentací v rozsahu svých činností a jsou si vědomi povinností vyplývajících z vyhlášené politiky kvality. Jsou povinni platné postupy uplatňovat v praxi a v rámci svých odpovědností navrhovat opatření s cílem trvalého zlepšování systému managementu kvality. Systém managementu kvality je uplatněn ve všech činnostech laboratoře, zejména však v oblasti řízení a odborné způsobilosti laboratoře.

ZÁVAZEK TRVALÉ SHODY S POŽADAVKY NORMY ISO 15189

Vedení laboratoře zastoupené primářem CL (vedoucím oddělení) se zavazuje trvale vytvářet předpoklady a podmínky k zajištění plnění požadavků normy ČSN EN ISO 15189.

ZÁVAZEK TRVALÉHO PLNĚNÍ AKREDITAČNÍCH POŽADAVKŮ

Vedení laboratoře zastoupené primářem CL (vedoucím oddělení) se zavazuje trvale plnit akreditační požadavky stanovené akreditačním orgánem. Laboratoř poskytne součinnost a spolupráci, která je nezbytná, aby bylo akreditačnímu orgánu umožněno ověřit plnění akreditačních požadavků. Laboratoř se bude odkazovat na akreditaci pouze v rozsahu, pro který nám tato byla udělena.

V případě používání akreditační značky a odkazů na akreditaci se bude laboratoř řídit dle pokynů MPA.

Odkaz na akreditaci bude uváděn na výsledkovém listě formou kombinované značky + textem: Zdravotnická laboratoř č. 8048 akreditovaná ČIA podle normy ČSN ISO 15189:2013. Seznam akreditovaných vyšetření (AV) je k dispozici na www.cia.cz.

Celkové cíle systému managementu KVALITY

Udržení statutu akreditované laboratoře a následně dodržování definovaných pravidel SMK ve shodě s požadavky ČSN EN ISO 15189.

Zvyšování odborné způsobilosti pracovníků jako jeden z předpokladů schopnosti správně realizovat laboratorní vyšetření.

Zlepšovat a validovat laboratorní metody dle postupů pro validaci/verifikaci metod.

 

Poskytované služby:

Svozová služba:

Pomocí svozové služby je možno zajistit svoz biologického materiálu k vyšetření, distribuci odběrového materiálu, žádanek a výsledkových listů (Krnov, Bruntál, Opava, Šumperk a okolí). Stabilita odebraného materiálu je zajištěna přepravou ve speciálních boxech s monitoringem teploty po celou dobu transportu

Svoz odpadů:

Pro spolupracující lékaře zajišťujeme po podepsání smlouvy zdarma. Kontaktní osobou pro řešení smlouvy je pan Radek Legerski, tel. 554 690 139, 730 570 627, e-mail legerski.radek@szzkrnov.cz. Termíny svozů lze dohodnout s řidičem svozové služby zajišťujícím pro dané pracoviště svoz materiálu k vyšetření v Centrální laboratoři.

Distribuce výsledků elektronickou cestou:

Distribuce zabezpečeným systémem MISE ve formátu MZ. Pro potřeby veterinárních ordinací i formou nezabezpečeného e-mailu.

Mezi nabízené služby patří i vyšetřování veterinárních vzorků.

 

Vyšetření pro samoplátce:

Laboratorní vyšetření nabízená Centrální laboratoří lze provádět i bez doporučení (žádanky) lékaře na žádost fyzických nebo právnických osob (samoplátce). Informace o cenách Vám sdělíme:

Ceny základních laboratorních vyšetření jsou zveřejněny v Ceníku (viz Dokumenty ke stažení).

Po dohodě v odběrové místnosti lze poskytovat i anonymní laboratorní vyšetření.

 

Hlasuj v anketě
nejlepší nemocnice
roku 2024