Informace pro pacienty

Charakteristika oddělení

Léčebna dlouhodobě nemocných (LDN) ve Městě Albrechticích pokračuje v dlouholeté tradici péče o nemocné. V indikacích převažují stavy po CMP (centrální mozková příhoda) s paresami, stavy poúrazové s postižením mozku a míchy, nervová degenerativní onemocnění a s věkem nemocných přibývajících postižení mozku na podkladě oběhové nedostatečnosti. Z toho vyplývá nutnost o takové osoby, odkázané na dopomoc a závislé ve své existenci na ošetřovatelské péči, pečovat s maximální trpělivostí, profesionalitou a zkušenostmi.

Žádost o přijetí pacienta do LDN M. Albrechtice

Kontaktní adresa: Nemocniční 4, 793 95 Město Albrechtice

Informace o zdravotním stavu pacientů jsou podávány výhradně  od 13.00 do 14.30 hodin po ověření předem domluveného hesla ošetřujícím lékařem na tel. 703 450 293. Informace týkající se ošetřovatelské péče podává staniční sestra nebo sestra ve službě.

Návštěvní hodiny: 
pondělí – pátek od 15:00 hod do 17:00 hod.
sobota, neděle a svátky od 13:00 hod do 16:00 hod.
vyžaduje-li to zdravotní stav klienta je možná návštěva v kteroukoli denní či noční hodinu 
(nahlásí sloužící sestře na oddělení)

Indikace k přijetí na lůžko následné zdravotní ošetřovatelské péče:

  • z jiného oddělení lůžkové zdravotní péče s propouštěcí (překladovou) zprávou, jejíž součástí je zdůvodnění překladu (stávající rozsah a návrh další ošetřovatelské péče)
  • z vlastního sociálního prostředí s návrhem ošetřujícího lékaře, jehož součástí je zdůvodnění přijetí na ošetřovatelské lůžko. Pokud byl pacient ošetřován home - care či zdravotní sestrou ošetřujícího lékaře, je uveden stávající rozsah a návrh další ošetřovatelské péče.

 

Odborné ošetřovatelství na tomto typu lůžkové zdravotní péče znamená zabezpečení všech ošetřovatelských výkonů na základě lékařské indikace (tj. péče o hygienu, výživu, vyměšování aktivizace pacienta včetně vertikalizace, nácvik chůze apod. rehabilitace fatických poruch, antidekubitální režim, převazy, ošetřování dekubitů a bércových vředů, ošetřování stomií, drénů a kanyl, podávání léků včetně infuzí, odběry biologického materiálu, sledování základních životních funkcí atd.). Sociální zajištění řeší sociální sestra, která úzce spolupracuje s rodinnými příslušníky, poskytuje poradenství v sociální oblasti a řeší aktuální problémy nemocných LDN.
V LDN je celkem 45 lůžek.