Akreditace

Hodnoty, poslání a vize

V listopadu 2007 získalo Sdružené zdravotnické zařízení Krnov "Certifikát o udělení akreditace" dle SAK ČR, který je garantem poskytování kvalitní a bezpečné péče. Celý proces zavedení a obhajoby  akreditačního osvětčení je dlouhodobou záležitostí trvající několik let. Zdravotnické zařízení během této lhůty muselo splnit celkem 50 standardů přesně definujících požadovanou úroveň v poskytování léčebné a ošetřovatelské péče, v diagnostice, vybavení, ale také v dodržování hygienických předpisů a práv pacientů.

HODNOTY POSLÁNÍ A VIZE

HODNOTY

 • Ke klientům volíme lidský a citlivý přístup a respektujeme jejich přání a názory
 • Nespokojíme se s průměrností, snažíme se o kontinuální zvyšování kvality a bezpečnosti péče
 • Podporujeme aktivní a kreativní přístup zaměstnanců

POSLÁNÍ

 • Naše nemocnice naslouchá svým klientům a nabízí všem kvalitní a bezpečnou péči

 VIZE

 • Krnovská nemocnice se stane špičkovou nemocnicí v regionu tím, že bude usilovat o:

                    - Kontinuální vzdělávvání svých pracovníků
                    - Vysokou kvalitu a bezpečnost léčebné a ošetřovatelské péče
                    - Efektivitu péče
                    - Zdravou ekonomiku
                    - Vytváření tvůrčího prostředí
                    - Získání akreditace SAK-ČR

Akreditace - otázky a odpovědi

 1. Co znamená pojem AKREDITACE ?
  Pojem akreditace vznikl z latinského slova "credere" - souhlas, uznání, povolení
  Akreditace představuje proces, který má tři fáze:
         - Rozhodnutí vstoupit do akreditačního řízení
         - Příprava na akreditační šetření
         - Realizace akreditačního šetření a získání akreditačního certifikáttu
 2. Proč by se mělo ZZ připravovat na AKREDITACE?
  Stejně jako v průmyslu, i ve zdravotnictví potřebujeme jasně definována kritéria, která by pomohla standardizovat kvalitu péče. V Evropě taková kritéria/standardy existují. V průmyslu to je ISO 9000:2001 nebo EFQM a ve ZZ se nejčastěji používá systém akreditací. Ministerstvo zdravotnictví ČR, v zájmu standardizace českých ZZ, podporuje akreditační proces řízený SAK ČR (Spojenou akreditační komisí ČR). Akreditační proces je podporován také VZP – ČR.
 3. Co to je akreditační certifikát?
  Akreditační certifikát je vysvědčení o tom, že nemocnice splňuje požadavky na kvalitu, splněním akreditačních standard. Jinými slovy, znamená to sladit svou práci a procesy s požadavky 50 akreditačních standardů. O tom, zda ZZ splňuje podmínky akreditačních standardů se přesvědčí inspektoři akreditační komise během akreditační inspekce přímo v nemocnici. V případě pozitivního výsledku této inspekce, nemocnice obdrží akreditační certifikát na tři roky. 
 4. Jaké jsou výhody akreditačního certifikátu? 
  Snadnější jednání s pojišťovnami, snadnější získávání nových pacientů a odborníků, snadnější upevnění a rozšíření spádové oblasti standardizace procesů v rámci celého ZZ, Zlepšení kvality péče, zlepšení pověsti ZZ, zvýšení konkurenceschopnosti,aj. 
 5. Má každé ZZ šanci získat akreditační certifikát?
  To, jestli nemocnice obdrží či neobdrží akreditační certifikát, záleží především na vrcholovém managementu a na každém zaměstnanci. V oblasti kvality péče je každá nemocnice jako celek pouze tak silná, jako její nejslabší článek. Musí se tedy snažit o to, aby slabý článek neexistoval. Každý zaměstnanec by si měl vzít otázku příprav na akreditace jako otázku osobní prestiže a cti. Akreditace není nějaký nadstandart, za který by zaměstnanci měli očekávat odměnu, ale měla by to být touha a úsilí dát si „svůj dům“ do pořádku. 
 6. Co to jsou akreditační standardy?
  Akreditační standardy jsou kvalitní stavební bloky, na kterých musí stát léčebná a ošetřovatelská péče v ČR. Akreditační standardy v současné době představují 50 požadavků, týkající se aktivit a procesů z 10 hodnocených oblastí (Oblast kvality,Diagnostika pacienta, Péče o pacienta, Kontinuita péče, Práva pacientů Péče o zaměstnance, Protiepidemická opatření……), které nemocnice realizuje v rámci poskytování lékařské a ošetřovatelské péče. Cílem těchto požadavků je standardizovat péči v rámci celého ZZ a současně zvýšit její kvalitu a bezpečnost. Standardy jsou zpracovány formou akreditačních směrnic, které jsou závazné pro jednotlivé oddělení.
 7. Na koho se může zaměstnanec obrátit v případě, že něčemu  v oblasti příprav na akreditace nerozumí?
  Potřebné informace lze najít na webových stránkách SAK – ČR. Konkrétní dotazy týkající se příprav na akreditaci SZZ Krnov lze adresovat na úsek KZK.